fbpx

V otrockém překladu daňová služba je označení pro nizozemský daňový úřad, který je součástí nizozemského ministerstva financí. S Belastingdienst můžete mít kromě klasické korespondenční formy v kontaktu také telefonicky, od roku 2008 však poskytuje telefonní helpdesk služby pouze v nizozemštině, aby se tak vyhnul jakémukoli nedorozumění mezi daňovými poplatníky a zaměstnanci. Belastingdienst má v zemi 5 hlavních kanceláří a jsou rozptýleny po velkých městech jako je Amsterdam, Haag, Rotterdam, Eindhoven nebo Utrecht.

Církevní daň musí platit členové protestantské nebo katolické církve s bydlištěm v Německu, jakož i členové židovských náboženských komunit, nikoli však muslimové nebo ortodoxní křesťané. Sazba daně je 9 % daně z příjmu, pouze 8 % v Bavorsku a Bádensko-Württembersku. Výše církevní daně závisí na spolkové zemi, ve kterém pracujete jako zaměstnanec nebo žijete jako osoba samostatně výdělečně činná. Pokud církev opustíte, jste církevní daně zproštěni.

Tagy: ,

Daň z příjmů se dotýká všech legálně pracujících daňových poplatníků a je jednoznačně nejpřínosnější daní. Přínosnou proto, že když na ní máte přeplatek, můžete jej dostat zpět, pokud si o něj zažádáte. Tuto daň platíte kdekoli, kde jste legálně zaměstnání a jejím placením pro vás v každém státě plynou jiné výhody. Všude na světě je také její výše odlišná.

Má více označení jako je například daňová vratka či přeplatek na dani. Ve všech třech případech jde o vrácení daní, na kterých jste zaplatili více, než bylo potřeba. Daňová refundace je výsledkem podání přiznání k daní neboli daňového přiznání, které si zpracujete sami nebo prostřednictvím daňového poradce. Refundace je tak příjemným výsledkem, který vylepší vaši finanční situaci. Nedoplatek nebo dluh na dani je opačným výsledkem daňového přiznání.

Neboli daňová třída je rozhodující pro výši daňové sazby v Německu. Podle rodinného stavu daňového poplatníka existuje v Německu 6 daňových tříd. Například daňová třída s číslem 1 je udělena daňovým poplatníkům, kteří jsou svobodní, rozvedení nebo ovdovělí a mají jednoho zaměstnavatele. Při vyšším počtu zaměstnavatelů, kdy máte měsíčně více než jeden plat vám bude přiřazena daňová třída 6. Steuerklasse může také značit povinnost podání německého daňového přiznání, tuto povinnost mají především daňové třídy 3, 4, 5 a 6. Pro daňovou třídu 1 a 2 může ale také za jistých okolností nastat povinnost podání.

Tagy: ,

Daňový odpočet je synonymem pro nezdanitelnou položku, daňovou slevu či úlevu a je položkou, kterou lze snížit váš roční daňový základ. Výsledkem toho je, že díky daňovému odpočtu zaplatíte na dani z příjmů méně, než byste měli. Daňovým odpočtem může být v některých státech dojíždění do zaměstnání, stravování na pracovišti, poskytnutí finančního daru, lékařské ošetření a mnoho dalšího. Opět platí, že daňové odpočty se v každém státě liší a daňový poplatník by si měl zjistit, díky kterým odpočtům lze jeho daňový základ snížit. Pokud se vám nechce ztrácet čas pracným vyhledáváním informací, stačí nás kontaktovat.

Jde o status, pro který platí v každém státě jiná pravidla. Nizozemským daňovým rezidentem se stáváte ve chvíli, kdy v zemi pracujete a pobýváte déle než 183 kalendářních dnů. Ve Švýcarsku je získání tohoto statusu o něco rychlejší, rezidentem se stáváte už ve chvíli, kdy ve Švýcarsku máte bydliště nebo zde minimálně 30 dní pobývá a zároveň vykonává výdělečnou činnost nebo pokud ve Švýcarsku nejste výdělečně činní, ale zdržuje se zde déle než 90 dní. Každá země má tedy vlastní podmínky pro udělení rezidentského statusu a s tímto statusem přichází nová práva i povinnosti.

Finanzamt je označení pro daňový úřad v Německu nebo v Rakousku a v obou zemích mají daňových úřadů velké množství. V Rakousku můžete být přiřazeni k jedné ze 41 poboček a v Německu jich mají více než 600. Proto je nutné posílat své daňové dokumenty na správný úřad, jinak bude vaše obálka cestovat déle, dokud se nedostane ke správnému finanzamtu.

Fiskální neboli daňový rok v některých zemích koresponduje s kalendářním rokem. Například v Nizozemsku nebo Německu jde o totožný rok, který začíná 1. ledna a končí 31. prosince, ale pokud pracujete ve Velké Británii, tak tam fiskální rok končí 5. dubna a nový začíná 6. dubna. Fiskální rok je 365 dnů, za které se vám sečtou příjmy a zaplacené daně a tyto informace slouží jako podklad pro roční daňové přiznání.

Neboli Her Majesty's Revenue and Customs je označení pro neministerský úřad, který je součástí britské vlády a má roli správce daně. Je zodpovědný nejen za výběr daní, ale také například za vyplácení některých forem státní podpory. Pokud si tedy budete podávat britské daňové přiznání, budete ho směřovat právě na adresu HMRC neboli britského daňového úřadu.

Za pendlera je považován ten, kdo dojíždí za prací ze své domoviny do jiné země EU denně nebo minimálně jednou týdně. Pendleři jsou také označováni jako přeshraniční pracovníci. Pro pendlera je zkrátka výhodnější každý den do zaměstnání dojíždět přes hranice, než si hledat ubytování v cizině. Pro ty, kdo bydlí v pohraničí je dojíždění do zahraničního zaměstnání nejen pohodlnější, ale také si tyto cesty mohou uplatnit například v německém daňovém přiznání.

Jde o jeden z klientských dokumentů, který vám zašleme v případě, že s námi budete spolupracovat. Plnou mocí pro zahraniční finanční úřad nám udělujete plnou moc pro zastupování vaší osoby na finančním úřadě ve věci vašich zahraničních daní či ohledně konkrétního problému, který potřebujete s naší pomocí vyřešit. Zplnomocňujete nás pro jednání s finančním úřadem, obdržení písemné i emailové korespondence a pro telefonní komunikaci. V případě, že si budete přát daňovou refundaci obdržet na svůj bankovní účet, tak se tak také stane. Bankovního styku se tato plná moc netýká.

Solidární přirážka také označovaná jako solidární daň, je součástí daňové soustavy Spolkové republiky Německo. Smyslem přirážky bylo podpořit restrukturalizaci spolkových zemí bývalého Východního Německa a překonat jejich zaostalost za západními spolkovými zeměmi. Původně výše přirážky činila 7,5 %. Příplatek za solidaritu byl zaveden v roce 1991 po konfliktu na Středním východě. Poté sloužil k financování nákladů na sloučení Spolkové republiky Německo a bývalé Německé demokratické republiky (NDR). V roce 1995 byla solidární přirážka obnovena a o tři roky byla její sazba snížena na 5,5 %. Zrušení této přirážky je politiky stále odsouváno do budoucna.

Tagy: ,

Steuerliche Identifikationsnummer je obdobou českého rodného čísla. Steuer ID nebo také IdNr má 11 číslic a zůstane daňovému poplatníkovi do konce života, tedy se nemění. Bylo zavedeno až v roce 2008. Jako cizinci byste jej měli získat ihned poté, co se v Německu přihlásíte k pobytu.

Tagy: ,

Německé Steuernummer má 13 číslic a může se během života daňového poplatníka změnit, například po sňatku nebo po přestěhování do jiné spolkové země. Používání tohoto čísla bude postupem let zanikat, jelikož je administrativně náročné zaznamenávat každou jeho změnu.

Tagy: ,

Může jít o výplatní pásku, kterou dostáváte od svého zaměstnavatele každý měsíc nebo o roční výplatní dokument, který vám zaměstnavatel vydá na konci fiskálního roku. V každém státě má tento roční výplatní dokument jiný název, v Německu jde o Lohnsteuerbescheinigung, v Rakousku je to Lohnzettel, ve Švýcarsku Lohnausweis, v Dánsku Oplysningsseddel, v Británii vydávají formulář P45 nebo P60 a v Nizozemsku najdete označení Jaaropgaaf nebo také Jaaropgave. Ve všech státech plní tento dokument stejnou funkci, shrnuje vaše celoroční příjmy a zaplacené daně a slouží jako podklad pro zpracování daňového přiznání.

Tagy:

Spolupracujeme s evropskými finančními úřady