fbpx

Je označení pro nizozemské daňové přiznání, které je v Nizozemsku možné podávat až 5 let zpětně. Například daňové přiznání za rok 2019 můžete v Nizozemsku podat až do 31. prosince 2024. Nizozemci rádi využívají pro předložení svých daní aplikaci Mijn Belastingdienst, ale nerezidenti stále ještě mohou použít papírovou formu daňového přiznání, která se ale vždy musí telefonicky objednat.

Tagy: ,

V otrockém překladu daňová služba je označení pro nizozemský daňový úřad, který je součástí nizozemského ministerstva financí. S Belastingdienst můžete být kromě klasické korespondenční formy v kontaktu také telefonicky, od roku 2008 však poskytuje telefonní helpdesk služby pouze v nizozemštině, aby se tak vyhnul jakémukoli nedorozumění mezi daňovými poplatníky a zaměstnanci. Belastingdienst má v zemi 5 hlavních kanceláří a jsou rozptýleny po velkých městech jako je Amsterdam, Haag, Rotterdam, Eindhoven nebo Utrecht.

Daň z příjmů se dotýká všech legálně pracujících daňových poplatníků a je jednoznačně nejpřínosnější daní. Přínosnou proto, že když na ní máte přeplatek, můžete jej dostat zpět, pokud si o něj zažádáte. Tuto daň platíte kdekoli, kde jste legálně zaměstnání a jejím placením pro vás v každém státě plynou jiné výhody. Všude na světě je také její výše odlišná.

Má více označení jako je například daňová vratka či přeplatek na dani. Ve všech třech případech jde o vrácení daní, na kterých jste zaplatili více, než bylo potřeba. Daňová refundace je výsledkem podání přiznání k daní neboli daňového přiznání, které si zpracujete sami nebo prostřednictvím daňového poradce. Refundace je tak příjemným výsledkem, který vylepší vaši finanční situaci. Nedoplatek nebo dluh na dani je opačným výsledkem daňového přiznání.

Daňový odpočet je synonymem pro nezdanitelnou položku, daňovou slevu či úlevu a je položkou, kterou lze snížit váš roční daňový základ. Výsledkem toho je, že díky daňovému odpočtu zaplatíte na dani z příjmů méně, než byste měli. Daňovým odpočtem může být v některých státech dojíždění do zaměstnání, stravování na pracovišti, poskytnutí finančního daru, lékařské ošetření a mnoho dalšího. Opět platí, že daňové odpočty se v každém státě liší a daňový poplatník by si měl zjistit, díky kterým odpočtům lze jeho daňový základ snížit. Pokud se vám nechce ztrácet čas pracným vyhledáváním informací, stačí nás kontaktovat.

Tagy:

Jde o status, pro který platí v každém státě jiná pravidla. Nizozemským daňovým rezidentem se stáváte ve chvíli, kdy v zemi pracujete a pobýváte déle než 183 kalendářních dnů. Ve Švýcarsku je získání tohoto statusu o něco rychlejší, rezidentem se stáváte už ve chvíli, kdy ve Švýcarsku máte bydliště nebo zde minimálně 30 dní pobýváte a zároveň vykonáváte výdělečnou činnost nebo pokud ve Švýcarsku nejste výdělečně činní, ale zdržujete se zde déle než 90 dní. Každá země má tedy vlastní podmínky pro udělení rezidentského statusu a s tímto statusem přichází nová práva i povinnosti.

V českém překladu jde o definitivní daňový výměr. Je to kalkulace Vašich příjmů, daní a odpočtů, kterou Belastingdienst zasílá nejpozději do 3 let. Lhůta se počítá od 1. ledna kalendářního roku, ve kterém si podáte nizozemské daňové přiznání. Definitieve Aanslag se může částkami lišit od předběžného daňového výměru, který dostanete jako první. Belastingdienst totiž sama sebe několikrát kontroluje, zda výpočty provedla správně. 

Tagy: ,

Označení pro německé daňové přiznání může být pro někoho těžce vyslovitelné, ale úlevou může být, že jeho hlavní formulář pro rok 2019 se zkrátil na 2 stránky. Vyplněním tohoto formuláře ukazuje daňový poplatník finanzamtu svou příjmovou situaci v daném roce. Do hlavního formuláře se vyplní obecné informace o vás, tedy o daňovém poplatníkovi a podle své aktuální situace zvážíte vyplnění dalších příloh, které slouží například pro příjmy ze zaměstnání, příjmy z podnikání apod. Podání je možné i zpětně např. v Německu lze daňové přiznání podat až čtyři roky zpětně.

Tagy: ,

Jde o rodičovský příspěvek, který má napomáhat k zajištění finančního chodu rodiny po narození dítěte, kdy rodiči kompenzuje nižší nebo nulový příjem. Minimální měsíční příspěvek je stanoven na 300 EUR a jeho maximální částka je 1 800 EUR měsíčně. Elterngeld je poskytován maximálně 14 měsíců po narození dítěte a může být vyplácen zpětně až tři měsíce. Příspěvek podléhá progresivní dani, tedy se přidá ke zdanitelnému příjmu a teprve poté se určí daňová sazba.

Jedná se o úrok z daňového přeplatku, které vám německý finanzamt vrátí. Daňový úřad musí zaplatit úroky z peněz zadržených daňových poplatníků, v případě, že dojde k překročení určité lhůty. Pokud od finanzamtu dostanete nějaké peníze zpět, jde o vrácení daně z příjmu, společně se solidární a někdy i církevní daní. Pokud musíte na rozhodnutí čekat déle než 15 měsíců, vznikne úrok z prodlení. Někteří daňoví poplatníci se rozhodnou tuto možnost „zúročit“ a podávají si daňové přiznání opravdu až v nejzazším termínu, tedy těsně před uplynutím možné 4leté lhůty pro podání. V tu chvíli se jim daňový přeplatek navýší o úroky hrazené finanzamtem a daňová vratka je hned o „pár“ euro vyšší. 
Tagy:

Instituce, která v Německu vyplácí přídavek na dítě Kindergeld, o který si musíte zažádat, jelikož není automaticky vyplácen.  Familienkasse má zhruba 180 poboček a obyvatelé Německa žádají o přídavky u Familienkasse v místě svého trvalého bydliště, občané ČR pak kontaktují Familienkasse v Karlsruhe. 

Tagy:

Finanzamt je označení pro daňový úřad v Německu nebo v Rakousku a v obou zemích mají daňových úřadů velké množství. V Rakousku můžete být přiřazeni k jedné ze 41 poboček a v Německu jich mají více než 600. Proto je nutné posílat své daňové dokumenty na správný úřad, jinak bude vaše obálka cestovat déle, dokud se nedostane ke správnému finanzamtu.

Fiskální neboli daňový rok v některých zemích koresponduje s kalendářním rokem. Například v Nizozemsku nebo Německu jde o totožný rok, který začíná 1. ledna a končí 31. prosince, ale pokud pracujete ve Velké Británii, tak tam fiskální rok končí 5. dubna a nový začíná 6. dubna. Fiskální rok je 365 dnů, za které se vám sečtou příjmy a zaplacené daně a tyto informace slouží jako podklad pro roční daňové přiznání.

Funkci tohoto formuláře původně zastával formulář E301, ten již je ale neplatný. Formulář U1 potvrzuje období, kdy jste platili sociální pojištění. Později slouží jako doklad pro přiznání podpory v nezaměstnanosti. Tento dokument vám potvrdí úřad sociálního zabezpečení země, ve které jste naposledy pracovali. Slouží pouze pro potřeby zemí EU.
Tagy: ,

Neboli Her Majesty's Revenue and Customs je označení pro neministerský úřad, který je součástí britské vlády a má roli správce daně. Je zodpovědný nejen za výběr daní, ale také například za vyplácení některých forem státní podpory. Pokud si tedy budete podávat britské daňové přiznání, budete ho směřovat právě na adresu HMRC neboli britského daňového úřadu.

Tagy:

Jedná se o státní příspěvek na dítě, který v Německu funguje jako daňový odpočet. Nárok na Kinderfreibetrag máte většinou uvedeno ve výplatním dokumentu Lohnsteuerbescheinigung. Stát tím chce dětem zajistit životní potřeby. Každý rodič má v případě 1 dítěte nárok na polovinu tohoto příspěvku. V případě rozvodu, kdy jeden z rodičů neplatí alimenty, má druhý nárok na celý tento příspěvek. Rodiče však mohou získat pouze jednu formu dětského přídavku, buď Kindergeld nebo Kinderfreibetrag. 

Tagy: ,

Kindergled je německé označení pro dětské přídavky. Rodič tento příspěvek nezíská automaticky, ale musí si o něj písemně požádat. K žádosti se přikládá řada příloh a někdy tento zdlouhavý administrativní proces rodiče odradí. O Kindergeld si může žádat rodič nebo zákonný zástupce (adoptivní rodič, nevlastní rodič, prarodič nebo pěstoun), který žije s dítětem ve společné domácnosti, a který je přihlášený k pobytu v Německu nebo má bydliště v jiné zemi, ale je v Německu registrován jako plátce daně s neomezenou daňovou povinností. Od 1. července 2019 je příspěvek ve výši 204 EUR na první a druhé dítě. Od ledna 2018 se Kindergeld vyplácí pouze 6 měsíců zpětně.
Tagy: ,

Církevní daň musí platit členové protestantské nebo katolické církve s bydlištěm v Německu, jakož i členové židovských náboženských komunit, nikoli však muslimové nebo ortodoxní křesťané. Sazba daně je 9 % daně z příjmu, pouze 8 % v Bavorsku a Bádensko-Württembersku. Výše církevní daně závisí na spolkové zemi, ve kterém pracujete jako zaměstnanec nebo žijete jako osoba samostatně výdělečně činná. Pokud církev opustíte, jste církevní daně zproštěni.

Tagy: ,

LKW je zkratka německého označení pro kamion, tedy užitkové vozidlo, s nímž se přepravuje zboží. Majitelem takového vozu je většinou společnost a daňový poplatník pracující jako řidič kamionu nemusí legislativní povinnosti spojené s kamionem řešit. Co však řidič kamionu řešit musí je doba odpočinku daná německým zákonem. Nedodržování pravidel odpočinku může neposlušného řidiče vyjít až na 30 tisíc eur. Německo také schválilo zákaz trávení běžné týdenní doby odpočinku v kabinách nákladních vozidel, důvodem bylo i zhoršení situace na dálničních odpočívadlech a parkovištích v blízkosti hranic.

Tagy:

Někdy označovaný zkratkou LSB je roční mzdový výměr, který vám na konci kalendářního roku nebo při ukončení pracovního poměru  vystaví zaměstnavatel. Z tohoto dokumentu můžete na první pohled vyčíst všechny informace o zákonném zdravotním a sociálním pojištění, roční hrubé mzdě a také o odvedené dani z příjmu. Většina daňových poplatníků má v dokumentu LSB také uvedenou solidární daň a někteří i daň církevní. Všechny tyto částky za vás již zaměstnavatel odvedl prostřednictvím měsíčního výdělku. Na základě těchto údajů lze vypočítat, zda jste daně platili řádně či zda vám vznikne daňový přeplatek.

Zkráceně také L-16 je rakouský roční mzdový výměr, který vám na konci roku nebo při ukončení pracovního poměru  vystaví zaměstnavatel. Z tohoto dokumentu se dozvíte, zda jste čerpali nějaké příspěvky na dojíždění, pod jaký finanzamt spadáte a samozřejmě především, jak vysoký hrubý příjem jste měli a jakou výši daně z příjmu jste odvedli. Výše daně z příjmu závisí na vybrané daňové kategorii a samotné výši příjmu. Pokud jste měli v daném roce více zaměstnavatelů, dostanete Lohnzettel L-16 od každého z nich. Dokument by vám měl bývalý zaměstnavatel vydat do 1 měsíce od ukončení pracovního poměru.

Mini úvazek je v Německu velmi populární především jako přivýdělek ke standardnímu zaměstnání. Za mini úvazek se považuje krátkodobé zaměstnání do výdělku 450 EUR měsíčně. Tento pracovní poměr je osvobozen od daně z příjmu a zaměstnanec z něj neodvádí ani zdravotní a sociální pojištění. Od roku 2013 podléhají tyto mini úvazky povinnému pojištění v zákonném důchodovém pojištění (3,6 % ze 450 EUR). Jde opravdu o krátkodobý příjem, který netrvá déle než tři měsíce nebo déle než 70 pracovních dnů. Týdenní pracovní doba nesmí překročit 14,9 hodin. Roční mzda nesmí překročit 5 400 EUR. Minijob byl v Německu zaveden jako pokus snížit nezaměstnanost a vydělat si měsíčně až 450 EUR bez zdanění.

Tagy: ,

Nebenjob je zaměstnání na částečný úvazek v zásadě popisuje všechny činnosti, které v Německu vykonáváte mimo svůj hlavní pracovní poměr. Mzda, kterou při částečném úvazku obdržíte se označuje jako dodatečný nebo také sekundární výdělek. Práva a povinnosti vyplývající z pracovního poměru jsou stejná jako práva a povinnosti běžného pracovního poměru. Práci na částečný úvazek byste měli nahlásit zaměstnavateli, pokud je tak stanoveno v pracovní smlouvě.

Za pendlera je považován ten, kdo dojíždí za prací ze své domoviny do jiné země EU denně nebo minimálně jednou týdně. Pendleři jsou také označováni jako přeshraniční pracovníci. Pro pendlera je zkrátka výhodnější každý den do zaměstnání dojíždět přes hranice, než si hledat ubytování v cizině. Pro ty, kdo bydlí v pohraničí je dojíždění do zahraničního zaměstnání nejen pohodlnější, ale také si tyto cesty mohou uplatnit například v německém daňovém přiznání.

Velmi často se v Německu setkáte s označením PKW, což je zkratka pro osobní automobil. Pokud se stěhujete do Německa jako občani EU, musíte tam své auto zaregistrovat (také novou SPZ), pokud je jeho umístění v Německu opodstatněné. Musíte tak učinit do 1 roku od překročení německých hranic s vozidlem, které máte stále zaregistrované ve své domovině. Zahraniční poznávací značku můžete získat od příslušného úřadu dané okresní nebo městské správy. Pokud jste již své vozidlo v Německu zaregistrovali, musíte platit daň z vozidla vždy rok předem. V případě, že se přestěhujete do jiné země EU na méně než šest měsíců, nemusíte tam již své auto registrovat ani platit další registrační poplatky. 

Tagy:

Jde o jeden z klientských dokumentů, který vám zašleme v případě, že s námi budete spolupracovat. Plnou mocí pro zahraniční finanční úřad nám udělujete plnou moc pro zastupování vaší osoby na finančním úřadě ve věci vašich zahraničních daní či ohledně konkrétního problému, který potřebujete s naší pomocí vyřešit. Zplnomocňujete nás pro jednání s finančním úřadem, obdržení písemné i emailové korespondence a pro telefonní komunikaci. V případě, že si budete přát daňovou refundaci obdržet na svůj bankovní účet, tak se tak také stane. Bankovního styku se tato plná moc netýká.

Tagy:

Tento formulář za příslušný daňový rok vám vystaví český nebo slovenský finanční úřad v místě vašeho trvalého bydliště. Podléhá správnímu poplatku 100 nebo 200 Kč. Velmi často si jej vyžádá zahraniční finanční úřad v případě, že jste v zahraničí nepracovali celý kalendářní rok. Jde o dokument, který slouží jako potvrzení příjmů ve vaší domovině. V případě, že jste žádné neměli, vepíšete na místo příjmu nulu.

Srážková daň je zaměstnavatelem odečtena přímo z příjmu zaměstnance. Zaměstnavatel je povinen odvést daň ze mzdy přímo finančnímu úřadu. Quellensteuer se týká těch, kteří bydlí nebo pracují ve Švýcarsku, ale zatím nemají povolení C nebo nemají ve Švýcarsku žádné přechodné bydliště (přeshraniční dojíždějící – pendleři). Sazby srážkové daně se liší kanton od kantonu, jelikož srážková daň zahrnuje federální, kantonální i komunální daň.

OECD (Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) je mezivládní organizace, která koordinuje ekonomickou a sociálně-politickou spolupráci členských zemí. Zprostředkovává nové investice nebo prosazuje liberalizaci mezinárodního obchodu. Cílem OECD je napomáhat k dalšímu ekonomickému rozvoji, potlačit nezaměstnanost, stabilizovat a rozvíjet mezinárodní finanční trhy. Smlouvu OECD uzavírají mezi sebou vyspělé země, neboť právo zdanit příjem je ponecháno státu, v němž je poplatník rezidentem.

Tagy:

OSN (Organizace spojených národů) je mezinárodní organizace, jejímiž členy jsou všechny rozvojové státy světa (vyjma Vatikánu a Palestiny). Celkem 193 států. Nahradila Společnost národů, která jako garant kolektivní bezpečnosti a mírového řešení konfliktů neobstála. Cílem OSN je zachování mezinárodního míru, bezpečnosti a zajištění mezinárodní spolupráce. V této smlouvě je právo zdanit příjem ponecháno státu, ve kterém se nachází zdroj příjmů poplatníka.

Tagy:

Jde o mezinárodní smlouvy, které jsou uzavřeny mezi dvěma nebo více státy s cílem zejména: zamezit dvojímu zdanění, zamezit dvojímu nezdanění, snížit možnosti daňových úniků, zajistit daňovou nediskriminaci a také zajistit objektivní rozdělení výnosů mezi smluvními státy. Státy těmito smlouvami rozhodně nezavádějí nové typy daní, spíše je jejich cílem prostřednictvím těchto smluv určit, který stát má právo daný příjem zdanit. Podle smluvních stran existují dva typy smluv o zamezení dvojího zdanění a to bilaterální, kde smluvními stranami jsou pouze dva státy a multilaterální, kde je smlouva uzavřena mezi více státy. V roce 2019 měla Česká republika uzavřeny smlouvy o zamezení dvojího zdanění s 88 zeměmi světa. Toto číslo není konečné.

Tagy:

Solidární přirážka také označovaná jako solidární daň, je součástí daňové soustavy Spolkové republiky Německo. Smyslem přirážky bylo podpořit restrukturalizaci spolkových zemí bývalého Východního Německa a překonat jejich zaostalost za západními spolkovými zeměmi. Původně výše přirážky činila 7,5 %. Příplatek za solidaritu byl zaveden v roce 1991 po konfliktu na Středním východě. Poté sloužil k financování nákladů na sloučení Spolkové republiky Německo a bývalé Německé demokratické republiky (NDR). V roce 1995 byla solidární přirážka obnovena a o tři roky byla její sazba snížena na 5,5 %. Zrušení této přirážky je politiky stále odsouváno do budoucna.

Tagy: ,

Pokud nejste zaměstnáni pouze na „minijob“, hradíte ze své mzdy příspěvky na sociální pojištění jak vy, tak i vaši zaměstnavatelé. Sociální pojištění chrání občana před finančními riziky a zaručuje odpovídající životní úroveň. V Německu do příspěvků na sociálního pojištění spadá: zdravotní pojištění, pojištění pro případ nezaměstnanosti, pojištění dlouhodobé péče, úrazové pojištění a důchodové pojištění.

Tagy: ,

Steuerliche Identifikationsnummer je obdobou českého rodného čísla. Steuer ID nebo také IdNr má 11 číslic a zůstane daňovému poplatníkovi do konce života, tedy se nemění. Bylo zavedeno až v roce 2008. Jako cizinci byste jej měli získat ihned poté, co se v Německu přihlásíte k pobytu.

Tagy: ,

Neboli daňová třída je rozhodující pro výši daňové sazby v Německu. Podle rodinného stavu daňového poplatníka existuje v Německu 6 daňových tříd. Například daňová třída s číslem 1 je udělena daňovým poplatníkům, kteří jsou svobodní, rozvedení nebo ovdovělí a mají jednoho zaměstnavatele. Při vyšším počtu zaměstnavatelů, kdy máte měsíčně více než jeden plat vám bude přiřazena daňová třída 6. Steuerklasse může také značit povinnost podání německého daňového přiznání, tuto povinnost mají především daňové třídy 3, 4, 5 a 6. Pro daňovou třídu 1 a 2 může ale také za jistých okolností nastat povinnost podání.

Tagy: ,

Německé Steuernummer má 13 číslic a může se během života daňového poplatníka změnit, například po sňatku nebo po přestěhování do jiné spolkové země. Používání tohoto čísla bude postupem let zanikat, jelikož je administrativně náročné zaznamenávat každou jeho změnu.

Tagy: ,

Jde o předběžný daňový výměr neboli předběžnou kalkulaci vašich nizozemských daní na základě vašeho nizozemského daňového přiznání. Tento předběžný výsledek můžete dostat i hned na začátku roku, pokud jste o něj požádali bez podání daňového přiznání. Jde o předběžnou kalkulaci, kterou může Belastingdienst ještě v průběhu 3 let pozměnit. 

Tagy: ,

Může jít o výplatní pásku, kterou dostáváte od svého zaměstnavatele každý měsíc nebo o roční výplatní dokument, který vám zaměstnavatel vydá na konci fiskálního roku. V každém státě má tento roční výplatní dokument jiný název, v Německu jde o Lohnsteuerbescheinigung, v Rakousku je to Lohnzettel, ve Švýcarsku Lohnausweis, v Dánsku Oplysningsseddel, v Británii vydávají formulář P45 nebo P60 a v Nizozemsku najdete označení Jaaropgaaf nebo také Jaaropgave. Ve všech státech plní tento dokument stejnou funkci, shrnuje vaše celoroční příjmy a zaplacené daně a slouží jako podklad pro zpracování daňového přiznání.

Tagy:

Spolupracujeme s evropskými finančními úřady